اسلام در ایران

«… نفوذ اسلام در اندیشه ها و روح ها، در عین حال، برای قدرت خلافت عربی وسیله بزرگی بود تا بتواند با سوء استفاده از آن و تغییر جهت اساسی و روح آن، نفی ماهیت ملی ایرانیان، قطع تداوم تاریخی آنان و زدودن خطوط اصلی سیمای فرهنگی شان، اصالت وجودی و شخصیت تاریخی آنان را محو سازد و انحلال آنان در امپراطوری عرب میسر گردد …

فروریختن دیواره های تسخیر ناپذیر طبقاتی، آزادی تعلیم و تربیت برای عموم، رهایی از استبداد روحانی و اشرافی و شور و شوقی که مردم ایران در ایمان و آرمان جدید یافته بودند، در همان حال که نیروهای معنوی بزرگی بودند که به نیرومندی و تجدید تولید ملت ما یاری می دادند (آنچنان که آثار آن بزودی آشکار گردید)، از سوی سیاست هایی که از دستگاه امپراطوری خلافت اعمال می گردید، ایمان جدید به گونه ای تحریف می شد که او را از خویشتن دور کند و با خود بیگانه و از پیوند تاریخی اش گسسته و از فرهنگ خود، محروم و با گذشته اش و در نتیجه شخصیتش نا آشنا، . این همه را بدین طریق بدست آوردند که اسلام را در برابر ملیت گذاشتند و چنین وانمود کردند که گویی ملت ایران از ملیت خویش به مذهب اسلام نقل مکان کرده اند …»

برای مطالعه آخرین نقدها و  نظرات دکتر افتخارزاده، به سایت رسمی و وبلاگ ایشان مراجعه نمایید. 

Islam in Iran
نگارشدکتر ر. ناث - پروفسور گلدزیهر
مترجمان دکتر محمودرضا افتخارزاده - دکتر محمد حسین عضدانلو
تحقیق، ویرایش و نگارشدکتر محمودرضا افتخارزاده
اندازهوزیری
تعداد صفحات500
شروع گفتگو
1
به کمک نیاز دارید؟
سلام، وقت بخیر
چطور می تونم کمکتون کنم؟