خدمات

خدمات آماری

جمع آوری اطلاعات آماری، تلخیص و تحلیل آمار، داده کاوی

سفارش

جهت ارزیابی امکان فراهم آوری اطلاعات مورد نظر شما، خواهشمند است فرم سفارش را با دقت تکمیل نمایید.
سفارش

مکان یابی

مطالعه بهترین مکان های ممکن برای انجام پروژه

سفارش

جهت پیشنهاد سرفصل های قابل ارائه و برآورد قیمت گزارش نهایی، خواهشمند است فرم سفارش را با دقت تکمیل نمایید.
سفارش

مطالعه بازار

انجام تحقیقات بازار در تمامی صنایع (غذایی، دارویی، پوشاک، خودرو، ماشین آلات صنعتی،...)

سفارش

جهت پیشنهاد سرفصل های قابل ارائه و برآورد قیمت گزارش نهایی، خواهشمند است فرم سفارش را با دقت تکمیل نمایید.
سفارش

پیشنهاد سرمایه گذاری

پیشنهاد بهترین سرمایه گذاری متناسب با حجم سرمایه

سفارش

جهت پیشنهاد سرفصل های قابل ارائه و برآورد قیمت گزارش نهایی، خواهشمند است فرم سفارش را با دقت تکمیل نمایید.
سفارش

مطالعه مصرف کننده

مطالعه بازار هدف از منظر ویژگی های جمعیتی و سلیقه مصرف

سفارش

جهت پیشنهاد سرفصل های قابل ارائه و برآورد قیمت گزارش نهایی، خواهشمند است فرم سفارش را با دقت تکمیل نمایید.
سفارش

توسعه بازار

معرفی بازارهای جدید، ارائه فهرستی از مشتریان بالقوه (به همراه اطلاعات تماس)، ارائه فهرستی از سرمایه گذاران بالقوه (به همراه اطلاعات تماس)

سفارش

خواهشمند است به منظور برآورد دقیق زمان و هزینه انجام سفارش، موضوع کسب و کار خود را در فرم سفارش قید بفرمایید.
سفارش

مطالعه محصول

مطالعه محصولات رقیب، سهم قابل حصول از بازار در صورت ورود، ویژگی های کلیدی از نظر مصرف کننده

سفارش

جهت پیشنهاد سرفصل های قابل ارائه و برآورد قیمت گزارش نهایی، خواهشمند است فرم سفارش را با دقت تکمیل نمایید.
سفارش

چاپ کتاب

سفارش

جهت ارزیابی امکان چاپ، خواهشمند است موضوع کتاب و ویژگی های مورد نظر خود را در فرم سفارش ذکر نمایید.
سفارش