مباهله در مدینه

در یادداشت بسیار کوتاه مترجم آمده است:

«… «مبــاهـلـه = La Mubahala» پژوهش زنده یاد پرفسور لویی ماسینیون(=Louis Massignon) خاورشناس نامدار فرانسوی (1883-1962م) در سال 1369 خورشیدی به پارسی گزارده شد و با نوشتاری بسیار بلند از گزارنده به جای «پیش گفتار» در سال 1378 خورشیدی به چاپ رسید که از سوی اندیشمندان و دانشوران ارجمند سخت به چالش کشیده شد. بی گمان آن نوشتار با بینش و نگرش روزگاری نوشته شده بود که نویسنده سال هاست از آن بینش و نگرش گذشته، بیزاری جسته و پوزش خواسته است. از این روی هرچند که آن بهین گزینی ها (=نقدها) ارزشمند بود و می سزد تا پیوست شود شاید که خواننده را به کار آید، لیک اندیشیدم که بسا او را شکیبایی (=حوصله) نباشد! اینک در این چاپ، آن نوشتار برداشته شد و تنها به ویرایش درون مایه(=متن) بسنده می شود و به خواننده پیشکش می گردد! امید که سودمند باشد…»

نویسندهلویی ماسینیون
مترجمدکتر محمودرضا افتخارزاده
اندازهرقعی
تعداد صفحات58
قیمت14000 تومان