ایران در روزگار اموی

در مقدمه ی مترجم آمده است: 
«… افزون بر گزارش‏هاى بى‏ شمارِ تاريخِ فرمايشى، چگونگى تاخت و تازِ تازيان به‏ ويژه امويان در ايران، در سده ی كنونى پژوهش‏ها و نوشته‏ هاى دانشگاهى بسيارى را ويژه ی خود ساخته است. پژوهشِ پيش‏رو پيرامونِ اين رويداد، بى‏ پيشينه و بى‏ مانند است چرا كه پژوهنده و نويسنده ی آن، خود تازى است و در گستره ی پژوهش، دست از نژادگرايى كشيده و پرده از چهره ی تاريخِ فرمايشى برداشته و گزارشى روشن از چگونگى يورش و كردار تازيان در ايران و همدستى و همكارى بزرگان و دهگانانِ ساسانى با تازيان در كار چپاول داده است! در این پژوهشِ آکادمیکِ شگفت انگیز، خواننده در خواهد یافت که بر «ایران و ایرانی» چه رفته است! و خواهد دید که توده های پُوده خود هماره در این ستم پذیری تاریخی دست داشته و دارند! چراکه همبستگی میهنی را گُسسته، خموشی گزیده، تماشاچی و سیاهی لشکر دشمن اند! ويژگى و تازگى اين پژوهشِ دانشگاهى (=پایان نامه ی دکترای تاریخ) مرا بر آن داشت كه برگردان پارسى آن را به انجام رسانم! اين گزارش چنان روشن و گوياست كه از هرگونه يادداشت و پيوستى از سوى گزارنده بى‏ نياز است! …»

نویسندهعبدالله مهدی الخطیب
مترجمدکتر محمودرضا افتخارزاده
اندازهرقعی
تعداد صفحات188
قیمت20000 تومان