بای زید بسطامی ؛ از اوج تا عروج

درپیش گفتار نویسنده آمده:
«بایزید بسطامی گم شده ی معنویت انسانی است؛ معنویت نابی که وصف ناپذیر است، نیامدنی و دست نیافتنی است! واقعیتی سخت ساده، خالص، صادق، صمیمی و آنچنان سبکبال، که پیرایه های مریدان، پیروان، رهروان و ارادتمندان، در گذر سده ها اُسطوره اش ساخته است! شیخُ المشایخ حضرت «جُنید نهاوندی» ( 298 مه) که معاصر بایزید و شارحِ شطحیاتِ اوست، در شرحِ بایزید بسطامی گم شده ی معنویت انسانی است؛ معنویت نابی که وصف ناپذیر است، نیامدنی و دست نیافتنی است! واقعیتی سخت ساده، خالص، صادق، صمیمی و آنچنان سبکبال، که پیرایه های مریدان، پیروان، رهروان و ارادتمندان، در گذر سده ها اُسطوره اش ساخته است! شیخُ المشایخ حضرت «جُنید نهاوندی» ( 298 مه) که معاصر بایزید و شارحِ شطحیاتِ اوست، … از آغازِ تازش، بیش از دو سده گذشته، لیک هنوز تاخت و تاز، خیزش و ریزش ادامه دارد! اقتدارِ مطلقِ شریعت و خلافت که «قومیت» و «فلسفه ی سیاسی» قوم مهاجم را نمایندگی می کند، همچنان دُرشت گوی و درُشت خُوی و انعطاف ناپذیر می نماید! …»

نویسندهدکتر محمودرضا افتخارزاده
اندازهرقعی
تعداد صفحات214
قیمت30000 تومان